Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posouzení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů (balanční test)

10. 4. 2019

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Vimperk

IČ: 00475602

adresa: Nad Stadionem 647, 385 01 Vimperk


 


 


 


 


 


 

Posouzení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů (balanční test)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Zpracoval: Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz


 

Toto Posouzení oprávněného zájmu bylo schváleno pobočným spolkem dne 21. května 2018

Datum aktualizace: 5. dubna 2019

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Vimperk, IČ: 00475602, adresa: Nad Stadionem 647, 385 01 Vimperk (dále také jen jako „MO JčÚS ČRS“) je základní organizační jednotkou Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu IČ: 00434116, se sídlem Rybářská 237, Boršov nad Vltavou (dále také jen jako „JčÚS ČRS“).

 

MO JčÚS ČRS zpracovává kromě jiných i následující osobní údaje svých členů:

 

 1. kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail)

 2. povolání či odbornost

 3. držitel průkazu ZTP, ZTP/P

 4. kód rybáře

 5. seznam vyznamenání

 6. pohlaví

 7. věk

 

když ke zpracování těchto osobních údajů dochází na základě oprávněného zájmu MO JčÚS ČRS na organizaci spolkové činnosti.

 

Podmínky a proces zpracování těchto osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), kdy jedním ze základních požadavků je zákonnost zpracování osobních údajů.

 

Zákonný titul oprávněného zájmu je v čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů definován následovně: Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Zpracování je zákonné, pokud je tato podmínka splněna a to pouze v odpovídajícím rozsahu.

 

Z uvedené definice oprávněného zájmu je zřejmé, že tento musí být zdůvodněn a doložen a též že musí být porovnána přednost oprávněného zájmu správce či třetí osoby před zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů. Důvodem zpracování tohoto dokumentu je tedy prokázání oprávněného zájmu MO JčÚS ČRS na zpracování některých osobních údajů jeho členů jako zákonného titulu zpracování. Při vypracování tohoto dokumentu byly jako vodítko použity mimo jiné i pokyny WP29 č. 217 ze dne 09. 04. 2014 ke konceptu oprávněného zájmu dle čl. 7 směrnice 95/46/ES.

 

 

Posouzení váhy oprávněného zájmu

 

Posláním JčÚS ČRS je mimo jiné rozvíjení a popularizace rybářského sportu, organizace rybářských soutěží, aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, propagace rybářství a ochrany přírody veřejnosti, vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti JčÚS ČRS, jakož i vytváření podmínek pro činnost pobočných spolků a členů JčÚS ČRS, když JčÚS ČRS realizuje své poslání jako veřejně prospěšné. MO JčÚS ČRS je základní organizační jednotkou JčÚS ČRS a vše výše uvedené se tedy vztahuje i na MO JčÚS ČRS. Dle Stanov Českého rybářského svazu, z.s., mají členové MO JčÚS ČRS povinnost osobní účastí se podílet na činnosti MO JčÚS ČRS nebo některé z organizačních jednotek Českého rybářského svazu, z.s. MO JčÚS ČRS tedy ze své podstaty organizuje spolkovou činnost, je to jeho základním posláním. Předmětné osobní údaje jsou ze strany MO JčÚS ČRS zpracovávány na základě oprávněného zájmu MO JčÚS ČRS na organizaci spolkové činnosti směřující k naplnění poslání Svazu, jak je tento definován v § 2 stanov Svazu. Výše uvedené odpovídá oprávněnému zájmu MO JčÚS ČRS na organizaci spolkové činnosti, která je projevem práva fyzických osob svobodně se sdružovat ve spolcích garantovaného Listinou základních práv a svobod a představuje činnost ve veřejně prospěšném zájmu, a to hned v několika ohledech (viz výše). Na základě výše uvedeného MO JčÚS ČRS konstatuje, že zájem na organizaci spolkové činnosti MO JčÚS ČRS je oprávněný, neboť je v souladu s právním řádem, je dostatečně specifický a představuje reálný a současný zájem MO JčÚS ČRS, a do určité míry i členů MO JčÚS ČRS samotných.

 

 

K posouzení nezbytnosti (užitečnosti, potřebnosti) zpracování jednotlivých osobních údajů:

 

 1. bez zpracovávání kontaktních údajů svých členů (telefonní číslo a e-mail) by MO JčÚS ČRS nemohla efektivně organizovat spolkovou činnost typu brigády, závody, apod., když jiné postupy předávání tohoto typu informací nemají potřebný účinek a dosah (jako např. vyvěšení oznámení na nástěnce), či jsou příliš finančně nákladné (např. obesílání poštou), či neumožňují provedení flexibilních změn v krátkém časovém horizontu (např. vyvěšení oznámení na nástěnce či obesílání poštou);

 

 1. bez zpracovávání osobních údajů týkajících se povolání či odbornosti členů MO JčÚS ČRS by MO JčÚS ČRS nemohla efektivně organizovat spolkovou činnost, když tyto údaje jsou potřebné za účelem možného využití odborného vzdělání či odborných zkušeností a dovedností členů při organizaci spolkové činnosti;

 

 1. bez zpracování údajů o držitelích průkazu ZTP, ZTP/P by MO JčÚS ČRS nemohla při organizaci spolkové činnosti zohledňovat zdravotní stav těchto osob za účelem osvobození od brigád či poskytnutí slev, když vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Českého rybářského svazu, z.s., potažmo MO JčÚS ČRS je jedním ze základních bodů poslání Českého rybářského svazu, z.s.;

 

 1. zpracování kódu rybáře je nezbytné pro efektivní evidenci členů, tj. administraci členství v Informačním systému Lipan;

 

 1. zpracování seznamu vyznamenání je nezbytné pro evidenci zachycení dalších skutečností v rámci spolkové činnosti, v tomto případě historie činnosti daného člena v MO JčÚS ČRS;

 

 1. zpracování údajů týkajících se pohlaví je v některých MO JčÚS ČRS nezbytné za účelem poskytnutí úlev z pracovních povinností členů (ženy);

 

 1. zpracování údajů týkajících se věku je nezbytné za účelem poskytnutí slev na povolenky (děti do 15 let, mládež od 16 do 18 let);

 

 1. zpracování údajů týkajících se pohlaví a věku je dále nezbytné pro statistické účely, a to za účelem zajištění přehledu o jednotlivých indikátorech stavu členské základny, který může být využit v souvislosti s popularizací rybářského sportu jako jedním ze základních bodů poslání Českého rybářského svazu, z.s., potažmo MO JčÚS ČRS.

 

BALANČNÍ TEST

 

A) Povaha zpracování

 

Rozumné očekávání subjektů údajů ohledně zpracovávání: Subjekty údajů jsou informovány o rozsahu, účelu a právním základu zpracování osobních údajů prostřednictvím dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů, který MO JČÚS ČRS souladu se Směrnicí pobočného spolku MO JČÚS ČRS k ochraně osobních údajů dá na vědomí všem členům MO JČÚS ČRS a to buď formou veřejné vývěsky nebo umístěním na webové stránky nebo poskytnutím informací při výdeji povolenky k lovu ryb. Subjekty údajů jsou zároveň poučeny o tom, že uvedení osobních údajů v rozsahu

 

 1. kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail)

 2. povolání či odbornost

 3. držitel průkazu ZTP, ZTP/P

 

je čistě dobrovolné, tedy člen MO JČÚS ČRS není povinen tyto osobní údaje uvádět
(s důsledky z toho pro člena MO JČÚS ČRS plynoucími, kdy např. nemohou být aktivovány výhody držitelů průkazu ZTP, ZTP/P, apod). Subjekty údajů jsou dále poučeny o tom, že proti danému zpracování mohou následně vznést námitky.

 

Citlivost údajů: Osobní údaje nejsou získávány z veřejných zdrojů a jejich poskytnutí je čistě dobrovolné.

Údaj o tom, že člen MO JČÚS ČRS je držitelem průkazky ZTP, ZTP/P je tzv. citlivým údajem, neboť se týká jeho zdravotního stavu. Nicméně tato samotná informace neprozrazuje nic o konkrétním zdravotním stavu člena. Průkazky ZTP, ZTP/P obecně slouží jako průkazka, prostřednictvím které je prokazován nárok na mimořádné výhody (např. na vyhrazené místo v MHD, slevu na jízdném, parkovací průkaz a celou řadu dalších opatření). Ke stejnému účelu dochází ke zpracování tohoto údaje i ze strany MO JČÚS ČRS, kdy je toto zpracování v zájmu držitele průkazky ZTP, ZTP/P nesoucí nárok na výhody či úlevy v oblasti organizace spolkové činnosti, kdy člen MO JČÚS ČRS má určité základní povinnosti, ke kterým se dobrovolně zavázal (např. úhrada povolenky, splnění členských povinností - brigády).

Dále jsou zpracovávány osobní údaje dětí. Zájmům, základním právům a svobodám dětí je nutné přiznávat zvláštní váhu. Samotnou přihlášku dítěte do MO JČÚS ČRS podepisuje vždy zákonný zástupce, děti se tak podílí na činnosti MO JČÚS ČRS s vědomím rodičů, resp. zákonných zástupců. Zpracování osobních údajů slouží k naplnění smyslu MO JČÚS ČRS, tedy efektivní organizaci spolkové činnosti, kdy poskytnutí kontaktních údajů či údajů o průkazu ZTP, ZTP/P je dobrovolné. Zpracování osobního údaje týkajícího se věku je naopak nezbytné pro účely ochrany zájmů dětí, ale i jejich odpovídajícího zapojení do činnosti spolku. Konkrétní věk dětí je evidován také v souvislosti s poskytnutím slevy na povolenku (slevy pro děti do 15 let, pro mládež od 16 do 18 let). Z povahy věci se dětí nebude týkat zpracování osobního údaje povolání či odbornosti. MO JČÚS ČRS není subjektem, který by dětem nabízel služby informační společnosti (čl. 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Povaha zájmu MO JČÚS ČRS: Zájem na organizaci spolkové činnosti je přidanou hodnotou, kterou MO JČÚS ČRS vytváří, když tímto způsobem vykonává veřejně prospěšnou činnost spočívající v rozvoji kultury rybářství, provozování akvakultury, ochrany přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagaci rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti, kdy jeho činnost vede k aktivní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochrany přírody, čistoty vod a životního prostředí. Lze tedy konstatovat, že činnost MO JČÚS ČRS je tak v zájmu celé společnosti, jakož i v zájmu subjektů údajů (osobní účastí na činnosti MO JČÚS ČRS se jeho členové zapojují do kolektivu, zapojením do brigád se účastní prospěšných aktivit v rámci obce, apod.).

 

 

B) Důsledky zpracování pro subjekty údajů

 

Způsob zamýšleného zpracování: nejedná se o zpracování rozsáhlé, při daném zpracování nebude docházet k vytěžování osobních údajů, profilování či automatickému rozhodování, tj. takovému zpracování, které by představovalo vyšší riziko pro soukromí subjektů údajů. K osobním údajům má v rámci MO JČÚS ČRS přístup omezený počet osob, a to výhradně vybraní funkcionáři MO JČÚS ČRS. K osobním údajům mají dále přístup výdejci povolenek (členové Českého rybářského svazu, z.s.) a externí výdejci povolenek, kteří vydávají povolenky na základě smlouvy o výdeji povolenek. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

 

 

Vztah MO JČÚS ČRS a subjektu údajů: Subjekty údajů jsou členové MO JČÚS ČRS, kteří se jeho prostřednictvím dobrovolně sdružují. I přesto, že mezi těmito subjekty údajů mohou být zranitelné osoby – děti, cílem a posláním MO JČÚS ČRS je vytvářet pozitivní vliv na tyto osoby v souladu se svým posláním. Samotnou přihlášku dítěte do MO JČÚS ČRS podepisuje vždy zákonný zástupce, děti se tak podílí na činnosti MO JČÚS ČRS s vědomím rodičů, resp. zákonných zástupců. Cílem MO JČÚS ČRS není primárně hospodářská činnost, nepřipadá tak v úvahu např. využívání rozumové nezralosti dětí k hospodářskému prospěchu MO JČÚS ČRS, jak tomu může být v případě společností zaměřujících prodej svých produktů či služeb na dětské zákazníky. Posláním MO JČÚS ČRS je naopak vedení dětí k rybářskému sportu a ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.

 

 

C) Záruky pro ochranu práv a svobod subjektů údajů: Za účelem ochrany osobních údajů byla přijata nejméně tato opatření:

 • minimalizace počtu zpracovávaných osobních údajů

 • nastavení retenčních limitů (nastavení doby uchovávání osobních údajů, po jejichž uplynutí dochází ke skartaci či výmazu osobních údajů)

 • oddělená evidence v případě ukončení členství po vymezenou dobu z důvodu možného obnovení členství

 • přístup k evidenci mají pouze k tomu oprávněné osoby

 • přístup do IS Lipan na základě autorizace (přihlašovací údaje)

 • subjekty údajů jsou poučeny o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, včetně možnosti podání námitek proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu MO JČÚS ČRS na organizaci spolkové činnosti

 

ZÁVĚR

 

MO JČÚS ČRS po provedení výše uvedeného testu došel k závěru, že jsou splněny předpoklady pro zpracování výše vyjmenovaných osobních údajů v MO JČÚS ČRS na základě oprávněného zájmu bez nutnosti získání souhlasu subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.